Welkom bij Think Ecodesign

Algemene voorwaarden 

 

Algemene Voorwaarden van THINK ECODESIGN, gevestigd te Eindhoven. Onder THINK ECODESIGN vallen de websites: www.thinkecodesign.nl en haar webshop www.ecodesigntassen.nl. THINK ECODESIGN is een handelsnaam van FAIR DESIGN, welke is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51728249.

.

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van THINK ECODESIGN. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op www.ecodesigntassen.nl.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met decleverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door THINK ECODESIGN erkend.

1.4 THINK ECODESIGN garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal THINK ECODESIGN bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van THINK ECODESIGN zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door THINK ECODESIGN geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.2 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 19% BTW.

 

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan THINK ECODESIGN heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering melding te maken bij THINK ECODESIGN via de klantenservice. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.

Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt THINK ECODESIGN er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

 • - goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
 • - voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.

 

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij THINK ECODESIGN, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van THINK ECODESIGN. THINK ECODESIGN houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Wij verwijzen hiervoor tevens naar onze Privacy Policy.

5.2 THINK ECODESIGN respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 THINK ECODESIGN maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

6. Garantie

6.1 THINK ECODESIGN garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 De garantietermijn van THINK ECODESIGN komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. THINK ECODESIGN is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan THINK ECODESIGN) deze gebreken onmiddellijk te melden aan de klantenservice van THINK ECODESIGN. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan THINK ECODESIGN schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door THINK ECODESIGN gegrond worden bevonden, zal THINK ECODESIGN naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van THINK ECODESIGN en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van THINK ECODESIGN) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van THINK ECODESIGN gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van THINK ECODESIGN voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 THINK ECODESIGN is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien:

A) en zolang de afnemer jegens THINK ECODESIGN in gebreke is;

B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van THINK ECODESIGN en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt THINK ECODESIGN zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden THINK ECODESIGN slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van THINK ECODESIGN gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 THINK ECODESIGN kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de

afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen THINK ECODESIGN en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door THINK ECODESIGN op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 THINK ECODESIGN behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen et cetera, waaronder gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van THINK ECODESIGN gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

10. Overmacht

10.1 THINK ECODESIGN is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van THINK ECODESIGN alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 THINK ECODESIGN behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is THINK ECODESIGN gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien THINK ECODESIGN bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1 THINK ECODESIGN is niet aansprakelijk voor schade aan objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door THINK ECODESIGN aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij THINK ECODESIGN zolang de afnemer de vorderingen van THINK ECODESIGN uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van THINK ECODESIGN wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door THINK ECODESIGN geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan THINK ECODESIGN of een door THINK ECODESIGN aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin THINK ECODESIGN haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht THINK ECODESIGN zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan THINK ECODESIGN.

 

13. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen THINK ECODESIGN en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement EINDHOVEN kennis, tenzij THINK ECODESIGN er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden kun u met ons contact opnemen.

 

 

 

Algemene voorwaarden voor Cadeaubon, Cadeauboncode, kortingcode en kortingsbon van Think Ecodesign

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden in aanvulling op bovengenoemde algemene voorwaarden van THINK ECODESIGN en gelden voor iedere vorm van de Cadeaubon, Cadeauboncode, kortingcode of kortingsbon van Think Ecodesign (hierna te noemen: “Cadeaubon”). Door gebruik te maken van deze Cadeaubon stemt u in met de toepasselijkheid van de geldende voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

 2. Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code. Iedere Cadeaubon wordt slechts éénmaal verstrekt. De klant dient de Cadeaubon zorgvuldig te bewaren. 

 3. Er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails).

 4. Alleen originele Cadeaubonnen en Cadeauboncodes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Think Ecodesign te worden overgelegd. Think Ecodesign behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaubon of (e-mail met) Cadeauboncode en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.

 5. Iedere Cadeaubon is na uitgifte van de Cadeaubon om veiligheidsredenen één jaar geldig, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Indien de houder van de Cadeaubon na deze termijn zijn Cadeaubon wil besteden, dient deze persoon contact op te nemen via support [at] thinkecodesign.nl , onder vermelding van Cadeauboncode, naam, adres en inloggegevens.

 6. De waarde, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de Cadeaubon en/of in de uiting waarin de Cadeauboncode is opgenomen.

 7. Cadeaubonnen of restwaarde(n)  ervan zijn niet inwisselbaar voor geld en zijn uitsluitend te verzilveren voor alle aangeboden producten, met uitzondering van de Cadeaubonnen, op www.ecodesigntassen.nl, inclusief BTW, exclusief verzendkosten, eventuele belasting of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

 8. Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden

 9. Het volledig vermelde bedrag dient in één keer te worden besteed. De restwaarde van de Cadeaubon kan niet worden gebruikt voor volgende bestellingen en zal komen te vervallen. De Cadeaubon kan eenmalig worden verzilverd.

 10.  Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon, dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: iDEAL of PayPal.

 11. In geval op basis van de Algemene Voorwaarden wordt overgegaan tot restitutie van (een deel van) de factuurwaarde, zal in geval naast één of meer Cadeaubon(nen) tevens betaling door middel van acceptgiro of creditcard heeft plaatsgevonden, restitutie zoveel mogelijk plaatsvinden door verhoging van het Cadeaubonsaldo in uw account. Indien dit niet toereikend mocht zijn zal terzake van het restant restitutie plaatsvinden door middel van terugbetaling in geld van het (restant)bedrag dat door middel van een acceptgiro of creditcard is betaald. In geval voor betaling uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer Cadeaubonnen zal in deze gevallen restitutie plaatsvinden door het uitreiken van een of meerdere Cadeaubonnen tot het bedrag van de restitutie.

 12. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking). Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik (geldigheid) van de Cadeaubon wordt ontzegd.
 13. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

 14. Think Ecodesign aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door het gebruik, dan wel niet kunnen gebruiken van Cadeaubonnen ontstaat. Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die te wijten is aan duidelijk aanwijsbare opzet of grove schuld aan de zijde van Think Ecodesign. In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade aan personen of zaken met een maximumbedrag van €50.

 15. Deze Cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Think Ecodesign zal wijzigingen tijdig aankondigen op de website. Wij raden u aan om de Cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Cadeaubon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde Cadeaubonvoorwaarden.

 16. U kunt maximaal één Cadeaubon per bestelling inwisselen. Wilt u meerdere Cadeaubonnen tegelijk in wisselen, neem dan contact op via support [at] thinkecodesign.nl. Het combineren van Cadeaubonnen en kortingsbonnen is niet mogelijk.


 17. Heeft u vragen of opmerkingen over het gebruik van de Cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen, laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door een e-mail te sturen naar support [at] thinkecodesign.nl. Think Ecodesign zal uw e-mail zo spoedig mogelijk behandelen.